තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත (9 වැනි වගන්තිය) මගින්  විදේශීය සහ දේශීය වශයෙන් අරමුදල් සැපයෙන ව්‍යාපෘති පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රගාමීව හෙළිදරව් කිරීම රාජ්‍ය ආයතනවලට අනිවාර්ය කෙරේ. තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත මගින් හෙළිදරව් කිරීම අනිවාර්ය කර තිබූ තොරතුරු වෙත මාර්ගගතව පිවිසීමට තිබූ හැකියාව මෙම ඩෑෂ්බෝර්ඩය මගින් තක්සේරු කෙරේ.

රු. ට්‍රිලියන 2.54
2019 සිට 2022 දක්වා තෝරාගත් ව්‍යාපෘති 60ක මුළු වටිනාකම

24 විදේශ ව්‍යාපෘතිවල මුළු වටිනාකම රු. බිලියන 680.6

36 දේශීය ව්‍යාපෘතිවල මුළු වටිනාකම රු. ට්‍රිලියන 1.86

අන්තර්ජාලයේ පවතින තොරතුරු ඇසුරින් කළ ප්‍රගාමීව තොරතුරු හෙළිකර තිබීම ගැන තක්සේරුව 2023
25%
අන්තර්ජාලය ඔස්සේ තොරතුරු හෙළිකර ඇත

% භාෂාව අනුව තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව % ක් ලෙස (හෙළිදරව් කළ තොරතුරුවල ප්‍රතිශතයක් ලෙස)


ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් 25%

සිංහල භාෂාවෙන් 8%

දෙමළ භාෂාවෙන් 8%


භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම 7%


ව්යාපෘතිය අනුව හෙළිදරව් කිරීමේ මට්ටම

ව්‍යාපෘතියේ නම ඇගයුම් කරන ලද අමාත්‍යාංශය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නියෝජිතායතනය අරමුදල් සපයන්නා ව්යාපෘති පිරිවැය
(රු. මිලියනයෙන්)
අන්තර්ජාලය හරහා තොරතුරු හෙළිදරවු කිරීම (%)
නැගෙනහිර පර්යන්තයේ ඉදිකිරීම් - අදියර II වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය
ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය 58500
32%
මීරිගම ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය
ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
ශ්‍රී ලංකා රජය 25232
0%
පහළ මල්වතු ඔය බහු කාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා රජය 22900
100%
දේශගුණික තත්ත්වයන්ට ඔරොත්තු දීමේ බහු-අදියර ක්‍රමලේඛ ප්‍රවේශය වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
ලෝක බැංකුව (WB) 18600
0%
චීන ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක නිවාස ව්‍යාපෘතිය නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය
චීනය 18213
22%
දුම්රිය මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතිය (මහව සිට ඕමන්තේ දක්වා දුම්රිය මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම) ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය
ඉන්දියාව 16794
17%
පාලම් 200ක් ඉදිකිරීම - අදියර 5 රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය
නෙදර්ලන්තය 14112
19%
මහනුවර බහු මාදිලි ප්‍රවාහන පර්යන්තය ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය (RDA)
ලෝක බැංකුව (WB) 12579
59%
කන්කසන්තුරේ වරාය පුනරුත්ථාපනය කිරීම වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය
ඉන්දියාව 12424
38%
කිවුල් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා රජය 8000
0%
හිඹිලියාකඩ වත්තේගෙදර වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ලංකා රජය 7155
14%
නාගරික නිවාස සංවර්ධනය නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා රජය 6804
0%
ජය බහාලුම් පර්යන්තයේ (JCT) ගැඹුරු නැංගුරම්පළ ධාරිතාව වැඩි කිරීම - V ව්‍යාපෘතියේ සිවිල් වැඩ කටයුතු සංරචකය වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය
ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය 6374
31%
මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය පිහිටුවීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
කුවේට් අරමුදල 5985
14%
මැදිරිගිරිය ජල පවිත්‍රාගාරය අදියර 2 ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා රජය 3286
14%
නානු ඔය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය
ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
ශ්‍රී ලංකා රජය 2789
14%
තිසාවැව ජල පවිත්‍රාගාරය වැඩි දියුණු කිරීම ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා රජය 2720
19%
කොත්මලේ ගං ඉවුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා රජය 2636
14%
දෙමටගල්ල වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා රජය 2230
0%
මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ සංකීර්ණය (කොළඹ) අධිකරණ, බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සහ සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා රජය 2174
0%
ලුණුගම්වෙහෙර ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රමයේ ධාරිතාව වැඩි දියුණු කිරීමේ සහ බෙදා හැරීම පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය
ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
ශ්‍රී ලංකා රජය 1303
19%
කුළුණු මතින් දිවෙන වරාය පිවිසුම් අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය (ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ වැඩපොළවල් සඳහා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය) ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) 1199
24%
රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල සංවර්ධනය කිරීම - හෘද රෝග ඒකකය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා රජය 1074
11%
A017 කොරිඩෝ ව්‍යාපෘතිය (රක්වාන - සූරියකන්ද) පුනරුත්ථාපනය කිරීම ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය (RDA)
ඛනිජ තෙල් අපනයනය කරන රටවල සංවිධානය (OPEC) 7600
41%
කුරුණෑගල, කුණ්ඩසාලේ - මහනුවර නැගෙනහිරට ජල සැපයුම ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය
ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
ශ්‍රී ලංකා රජය 21765
22%
හසලක ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය (WSP) ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය
ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
ශ්‍රී ලංකා රජය 6974
32%
දිස්ත්‍රික් පාදක ආඝාත මධ්‍යස්ථාන 10ක් ඉදි කිරීම සහ රෝහල්වල A & E සත්කාර සේවා ශක්තිමත් කිරීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා රජය 4494
20%
මාදුරුඔය දකුණු ඉවුර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය
ශ්‍රී ලංකා රජය 38500
22%
ICT මධ්‍යස්ථාන ද්විතියික අධ්‍යාපනය පිහිටුවීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
කොරියාව 5706
19%
ආපදා අවදානම් ප්‍රදේශවල පදිංචි ජනතාව සඳහා පූර්ව වාත්තු ආපදාවලට ඔරොත්තු දෙන නිවාස ඉදිකිරීම ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය
ශ්‍රී ලංකා රජය 1200
39%
බලපිටිය ධීවර වරාය ඉදිකිරීම ධීවර අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා රජය 1200
35%
කුඩාවිලච්චිය ජලාශය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ලංකා රජය 6000
19%
බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ මගී පර්යන්ත ගොඩනැඟිල්ල සහ ආශ්‍රිත කටයුතු ඉදිකිරීම වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය
ගුවන්තොටුපළ සහ ගුවන් සේවා සමාගම
ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය (JICA) 105570
30%
N&E පළාතේ ගැටුම්වලින් පීඩාවට පත් පවුල් සඳහා නිවාස නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා රජය 29702
0%
ඒකාබද්ධ ජල පෝෂක සහ ජල සම්පත් කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය
ලෝක බැංකුව (WB) 14199
35%
ඇල්ල වැව ජලාශය වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය
ශ්‍රී ලංකා රජය 1532
11%
ඩොප්ලර් කාලගුණ රේඩාර් පද්ධතිය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව
ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය (JICA) 4491
11%
අවම කිරීමේ පියවර මගින් නාය යෑමේ අවදානම අඩු කිරීම ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය
ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුව (AIIB) 19116
63%
කොළොන්නාව තෙල් නිමාවේ තෙල් ටැංකි හයක් ඉදි කිරීම විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය
ලංකා ඛනිජ තෙල් තොග ගබඩා පර්යන්ත සමාගම
ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (CPC) 2287
38%
ප්‍රධාන මාර්ග සහ අධිවේගී මාර්ග වෙත ප්‍රවේශ වීමට විකල්ප මාර්ග කිලෝමීටර් 100,000ක් සංවර්ධනය කිරීම ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
මග නැගුම මාර්ග ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගම
ශ්‍රී ලංකා රජය 1500000
22%
වාරි සෞභාග්‍ය වැඩසටහන යටතේ ග්‍රාමීය වැව් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
ග්‍රාමීය කුඹුරු හා ආශ්‍රිත වැව්, ජලාශ හා වාරිමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා රජය 12500
22%
කොළඹ නාගරික පුනර්ජනන ව්‍යාපෘතියට සහාය නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුව (AIIB) 52572
38%
බදුල්ල පීජීඑච් හි ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා රජය 3850
5%
ජාතික පාසල් 1000ක් පිහිටුවීම සඳහා ද්විතීයික පාසල්වල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම - අදියර 01 අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා රජය 50400
27%
කොළඹ තදාසන්න දුම්රිය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය- දුම්රිය කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) 33000
30%
වරාය පිවිසුම් අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය (RDA)
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) 55818
46%
මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘති අංශය - 1 ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය (RDA)
චීනය 176785
65%
රුවන්වැල්ල ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය
ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
කොරියාව 6291
41%
කොහුවල සහ ගැටඹේ ගුවන් පාලම් ඉදිකිරීම ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය (RDA)
හංගේරියාව 10400
16%
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන ආධාර ව්‍යාපෘතිය (LDSP) රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය
ලෝක බැංකුව (WB) 14916
22%
කරාපිටිය රෝහලේ (රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය) මහාචාර්ය ඒකකයක් පිහිටුවීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා රජය 1300
26%
රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ සම සෞඛ්‍ය විද්‍යා පීඨය සංවර්ධනය කිරීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා රජය 1660
29%
ගන්දර ධීවර වරාය සංවර්ධනය කිරීම ධීවර අමාත්‍යාංශය
ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාව
ශ්‍රී ලංකා රජය 9360
33%
ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය පද්ධති ශක්තිමත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (PSP) සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ලෝක බැංකුව (WB) 10673
31%
තාක්ෂණ පීඨය පිහිටුවීම - වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා රජය 1685
19%
කොම්පඤ්ඤවීදිය-උත්තාරානන්ද මාවත, අක්බර් විනිසුරු මාවත ගුවන් පාලම් ද්විත්වය සහ බාලදක්ෂ මාවත- චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් මාවත ගුවන් පාලම ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය (RDA)
ශ්‍රී ලංකා රජය 9800
22%
එරාවුර්හි රෙදිපිළි නිෂ්පාදනය සහ ඒ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත සඳහා විශේෂිත කලාපයක් සකස් කිරීම කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩල
ශ්‍රී ලංකා රජය 3034
24%
යාපනය නගර ශාලාව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
ශ්‍රී ලංකා රජය 2350
31%
මහනුවර උතුර පාතදුම්බර ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්යාපෘතිය ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය
ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
චීනය 51324
38%
උතුරු පළාතේ රෝහල් සංවර්ධනය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
නෙදර්ලන්තය 12225
22%

Infrastructure Project Disclosure Database

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Project Name & Points Project Details Rationale & Beneficiaries Budget & Financial Details Approvals & Clearances Procurement & Contract
වැඩි ව්ස්තර