අයවැය පොරොන්දු:මැති සබයෙන් ඔබ්බට

අයවැය පොරොන්දු: මැති සබයෙන් ඔබ්බට යනු වාර්ෂිකව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන අයවැය කතාවෙහි සඳහන් පොරොන්දු ඉටුකිරීමෙහිලා රජයේ කාර්ය සාධනය වාර්තා කරන publicfinance.lk යටතේ ඇති ඩෑෂ්බෝර්ඩයක් වේ

විවෘතභාවය ඇගයීම

රජය පවසන්නේ ක්‍රියාවට නංවන දෙය ද?
  •  විවෘත
  •  සාධනීය
  •  උදාසීන
  •  සීමිත
  •  ආවෘත

ප්‍ර‍ගතිය මැනීම

රජය ක්‍රියාවට නංවන්නේ පවසන දෙය ද?
  •  හෙළිකර නැත
  •  අතහැර දමා ඇත
  •  නොසලකා හැර ඇත
  •  මන්දදගාමී ප්‍රගතියක් ඇත
  •  සතුටුදායක ප්‍රගතියක් ඇත

යෝජනා ලැයිස්තුව

වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
අයවැය පොරොන්දු
වගකිවයුතු ආයතනය
විවෘතභාවය ඇගයීම
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
6,000
අයවැය පොරොන්දු
නීති අංශයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය
වගකිවයුතු ආයතනය
අධිකරණ අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සාධනීය
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
මන්දදගාමී ප්‍රගතියක් ඇත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
5,000
අයවැය පොරොන්දු
ග්‍රාමීය රෝහල් සංවර්ධනය
වගකිවයුතු ආයතනය
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
උදාසීන
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
නොසලකා හැර ඇත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
3,000
අයවැය පොරොන්දු
ග්‍රාමීය ක්‍රීඩා සංවර්ධනය
වගකිවයුතු ආයතනය
ග්‍රාමිය හා පාසල් ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සාධනීය
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
මන්දදගාමී ප්‍රගතියක් ඇත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
3,000
අයවැය පොරොන්දු
ග්‍රාමීය පාසල් සංවර්ධනය
වගකිවයුතු ආයතනය
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සංවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිකර නැත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
3,000
අයවැය පොරොන්දු
අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය - ප්‍රාදේශීය සභා
වගකිවයුතු ආයතනය
පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
විවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
නොසලකා හැර ඇත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
3,000
අයවැය පොරොන්දු
යටිතල පහසුකම් - ප්‍රාදේශීය සභා
වගකිවයුතු ආයතනය
පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
විවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
නොසලකා හැර ඇත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
1,000
අයවැය පොරොන්දු
විශ්වවිද්‍යාල යටිතල පහසුකම් - විශ්වවිද්‍යාල නගර පිහිටුවීම
වගකිවයුතු ආයතනය
නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සීමිත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිකර නැත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
3,000
අයවැය පොරොන්දු
අලි මිනිස් ගැටුම
වගකිවයුතු ආයතනය
වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
විවෘතභාවය ඇගයීම
සංවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිකර නැත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
3,500
අයවැය පොරොන්දු
වන සංරක්ෂණය
වගකිවයුතු ආයතනය
වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
විවෘතභාවය ඇගයීම
සංවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අනාවරණය නොකළ
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
3,000
අයවැය පොරොන්දු
දුරස්ථ අධ්‍යාපනය
වගකිවයුතු ආයතනය
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සංවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අනාවරණය නොකළ
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
3,000
අයවැය පොරොන්දු
වෘත්තීය අධ්‍යාපනය
වගකිවයුතු ආයතනය
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
උදාසීන
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
නොසලකා හැර ඇත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
2,000
අයවැය පොරොන්දු
වැවිලි
වගකිවයුතු ආයතනය
වැවිලි අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සීමිත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අනාවරණය නොකළ
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
1,500
අයවැය පොරොන්දු
බින්දු ජල සම්පාදනය
වගකිවයුතු ආයතනය
වැවිලි අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සීමිත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අනාවරණය නොකළ
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
2,500
අයවැය පොරොන්දු
මහජන ආරක්ෂාව
වගකිවයුතු ආයතනය
මහජන ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සාධනීය
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
ප්‍රගතිශීලි
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
2,000
අයවැය පොරොන්දු
ක්‍රීඩා ආර්ථිකය
වගකිවයුතු ආයතනය
තරුණ සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
උදාසීන
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
මන්දදගාමී ප්‍රගතියක් ඇත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
1,000
අයවැය පොරොන්දු
තරුණ කාන්තා ව්‍යවසාය
වගකිවයුතු ආයතනය
තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය/ සමුපකාර සේවා අලෙවිකරණ සංවර්ධන සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, / සමෘද්ධි,ගෘහ ආර්ථික, ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය,ස්වයං රැකියා සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සංවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අනාවරණය නොකළ
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
10,000
අයවැය පොරොන්දු
සමෘධිලාභී පවුල් සවිබල ගැන්වීම
වගකිවයුතු ආයතනය
නාගරික සංවර්ධන අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම හා ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
විවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
මන්දදගාමී ප්‍රගතියක් ඇත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
2,000
අයවැය පොරොන්දු
ඇවිදීමේ මංතීරු සහ පොදු පහසුකම්
වගකිවයුතු ආයතනය
නාගරික සංවර්ධන අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම හා ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
විවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
මන්දදගාමී ප්‍රගතියක් ඇත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
125,000
අයවැය පොරොන්දු
2021 වසරේදී සැමට ජලය
වගකිවයුතු ආයතනය
ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සාධනීය
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
මන්දදගාමී ප්‍රගතියක් ඇත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
5,000
අයවැය පොරොන්දු
පානීය ජලය
වගකිවයුතු ආයතනය
ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සීමිත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අනාවරණය නොකළ
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
10,000
අයවැය පොරොන්දු
ජනතා කේන්ද්‍රීය සෞඛ්‍ය සේවා
වගකිවයුතු ආයතනය
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සීමිත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අනාවරණය නොකළ
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
1,500
අයවැය පොරොන්දු
ළදරු සහ ගැබිණි මව්වරුන්
වගකිවයුතු ආයතනය
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සංවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අනාවරණය නොකළ
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
2,000
අයවැය පොරොන්දු
ඛනිජ වැලි අනන්‍යතාවය ලියාපදිංචි කිරීම
වගකිවයුතු ආයතනය
කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සංවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අනාවරණය නොකළ
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
2,000
අයවැය පොරොන්දු
සාම්ප්‍රදායික ගම්මාන සංවර්ධනය කිරීම
වගකිවයුතු ආයතනය
කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සාධනීය
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
මන්දදගාමී ප්‍රගතියක් ඇත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
20,000
අයවැය පොරොන්දු
ජාතික ආරක්ෂාව
වගකිවයුතු ආයතනය
ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සංවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අනාවරණය නොකළ
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
20,000
අයවැය පොරොන්දු
කිලෝමීටර 100,000 ක් මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන
වගකිවයුතු ආයතනය
මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සීමිත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අනාවරණය නොකළ
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
7,000
අයවැය පොරොන්දු
ග්‍රාමිය පාලම් සංවර්ධනය
වගකිවයුතු ආයතනය
මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සංවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අනාවරණය නොකළ
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
15,000
අයවැය පොරොන්දු
"ගමට සන්නිවේදනය" (ගම සඳහා සන්නිවේදනය)
වගකිවයුතු ආයතනය
තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සීමිත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අනාවරණය නොකළ
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
10,000
අයවැය පොරොන්දු
තාක්ෂණික උද්‍යාන (Techno Parks)
වගකිවයුතු ආයතනය
තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සීමිත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අනාවරණය නොකළ
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
8,000
අයවැය පොරොන්දු
තාක්ෂණික වැඩිදියුණු කිරීම්
වගකිවයුතු ආයතනය
තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සංවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අනාවරණය නොකළ
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
1,000
අයවැය පොරොන්දු
වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
වගකිවයුතු ආයතනය
වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සංවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අනාවරණය නොකළ
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
අයවැය පොරොන්දු
වගකිවයුතු ආයතනය
ඇගයීම් ක්‍ර‍මවේදය සහ සවිස්තරාත්මක විස්තර

යෝජනා සඳහා වූ ඇගයීම් ක්‍ර‍මවේදය, ප්‍රගතිය සහ විවෘතභාවය පිළිබඳ විස්තර ලබාගැනීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න. මූලාශ්‍ර ලේඛන ලබා ගැනීම සඳහා කරුණාකර pfp@veriteresearch.org වෙත e-mail කරන්න

භාගත