අයවැය පොරොන්දු:මැති සබයෙන් ඔබ්බට

අයවැය පොරොන්දු: මැති සබයෙන් ඔබ්බට යනු වාර්ෂිකව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන අයවැය කතාවෙහි සඳහන් පොරොන්දු ඉටුකිරීමෙහිලා රජයේ කාර්ය සාධනය වාර්තා කරන publicfinance.lk යටතේ ඇති ඩෑෂ්බෝර්ඩයක් වේ

විවෘතභාවය ඇගයීම

රජය පවසන්නේ ක්‍රියාවට නංවන දෙය ද?
 •  විවෘත
 •  සාධනීය
 •   උදාසීන
 •  සීමිත
 •  ආවෘත

ප්‍ර‍ගතිය මැනීම

රජය ක්‍රියාවට නංවන්නේ පවසන දෙය ද?
 •  හෙළිදරවු කර නොමැත
 •  කඩ කර ඇත
 •  දුර්වලයි
 •  අර්ධ සම්පූර්ණයි
 •  සැළකිය යුතුයි
 •  ඉටු කරන ලදි

යෝජනා ලැයිස්තුව

වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
අයවැය පොරොන්දු
වගකිවයුතු ආයතනය
විවෘතභාවය ඇගයීම
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
125,000
අයවැය පොරොන්දු
සියලූ දෙනා සඳහා ජලය 2021
වගකිවයුතු ආයතනය
ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
ප‍්‍රතිචාරාත්මකයි
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
දුර්වලයි
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
5,000
අයවැය පොරොන්දු
පානීය ජලය
වගකිවයුතු ආයතනය
ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සීමිත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිදරවු කර නොමැත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
20,000
අයවැය පොරොන්දු
ජාතික ආරක්‍ෂාව
වගකිවයුතු ආයතනය
ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සංවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිදරවු කර නොමැත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
20,000
අයවැය පොරොන්දු
කි.මී. 100,000 මාර්ග වැඩසටහන
වගකිවයුතු ආයතනය
අධිවේගී මාර්ග අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සංවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිදරවු කර නොමැත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
7,000
අයවැය පොරොන්දු
ග‍්‍රාමීය පාලම් සංවර්ධනය
වගකිවයුතු ආයතනය
අධිවේගී මාර්ග අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සංවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිදරවු කර නොමැත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
15,000
අයවැය පොරොන්දු
‘‘ගමට සන්නිවේදනය’’
වගකිවයුතු ආයතනය
ශ‍්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව
විවෘතභාවය ඇගයීම
සහාය නොදක්වන ලදි
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
ඉටු කරන ලදි
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
10,000
අයවැය පොරොන්දු
තාක්‍ෂණික උද්‍යාන
වගකිවයුතු ආයතනය
තාක්‍ෂණ අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සහාය නොදක්වන ලදි
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අර්ධ සම්පූර්ණයි
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
8,000
අයවැය පොරොන්දු
තාක්‍ෂණික වැඩිදියුණු කිරීම්
වගකිවයුතු ආයතනය
තාක්‍ෂණ අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සීමිත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිදරවු කර නොමැත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
3,000
අයවැය පොරොන්දු
අලි-මිනිස් ගැටුම
වගකිවයුතු ආයතනය
වනජීවී සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
විවෘතභාවය ඇගයීම
සහාය නොදක්වන ලදි
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අර්ධ සම්පූර්ණයි
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
3,500
අයවැය පොරොන්දු
වන සංරක්‍ෂණය
වගකිවයුතු ආයතනය
වන සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
විවෘතභාවය ඇගයීම
සීමිත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිදරවු කර නොමැත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
10,000
අයවැය පොරොන්දු
සමෘද්ධි ප‍්‍රතිලාභී පවුල් සවිබල ගැන්වීම
වගකිවයුතු ආයතනය
සමෘද්ධි, ගෘහ ආර්ථික, ක්‍ෂුද්‍ර මූල්‍ය, ස්වයං රැකියා හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
විවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
සැළකිය යුතුයි
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
1,000
අයවැය පොරොන්දු
තරුණ කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන්
වගකිවයුතු ආයතනය
සමෘද්ධි, ගෘහ ආර්ථික, ක්‍ෂුද්‍ර මූල්‍ය, ස්වයං රැකියා හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සීමිත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිදරවු කර නොමැත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
6,000
අයවැය පොරොන්දු
නීති අංශයේ යටිතලපහසුකම් සංවර්ධනය
වගකිවයුතු ආයතනය
අධිකරණ අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සහාය නොදක්වන ලදි
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
දුර්වලයි
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
5,000
අයවැය පොරොන්දු
ග‍්‍රාමීය රෝහල් සංවර්ධනය
වගකිවයුතු ආයතනය
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
ප‍්‍රතිචාරාත්මකයි
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
කඩ කර ඇත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
10,000
අයවැය පොරොන්දු
මහජන කේන්ද්‍රීය සෞඛ්‍ය සේවාවක්
වගකිවයුතු ආයතනය
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
ප‍්‍රතිචාරාත්මකයි
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
කඩ කර ඇත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
1,500
අයවැය පොරොන්දු
ළදරුවන් සහ ගර්භණී මාතාවන්
වගකිවයුතු ආයතනය
කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප‍්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සීමිත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිදරවු කර නොමැත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
3,000
අයවැය පොරොන්දු
ග‍්‍රාමීය පාසල් සංවර්ධනය
වගකිවයුතු ආයතනය
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සංවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිදරවු කර නොමැත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
3,000
අයවැය පොරොන්දු
අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය - ප‍්‍රාදේශීය සභා
වගකිවයුතු ආයතනය
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
විවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
දුර්වලයි
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
3,000
අයවැය පොරොන්දු
යටිතලපහසුකම් - ප‍්‍රාදේශීය සභා
වගකිවයුතු ආයතනය
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
විවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අර්ධ සම්පූර්ණයි
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
3,000
අයවැය පොරොන්දු
දුරස්ථ අධ්‍යාපනය
වගකිවයුතු ආයතනය
අධ්‍යාපන ප‍්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප‍්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සංවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිදරවු කර නොමැත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
3,000
අයවැය පොරොන්දු
වෘත්තීය අධ්‍යාපනය
වගකිවයුතු ආයතනය
නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂන හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සීමිත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිදරවු කර නොමැත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
2,500
අයවැය පොරොන්දු
මහජන ආරක්‍ෂාව
වගකිවයුතු ආයතනය
මහජන ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
ප‍්‍රතිචාරාත්මකයි
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
සැළකිය යුතුයි
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
2,000
අයවැය පොරොන්දු
ක‍්‍රීඩා ආර්ථිකය
වගකිවයුතු ආයතනය
තරුණ හා ක‍්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සහාය නොදක්වන ලදි
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
දුර්වලයි
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
2,000
අයවැය පොරොන්දු
ඇවිදින මංතීරු සහ පොදු පහසුකම්
වගකිවයුතු ආයතනය
නාගරික සංවර්ධන, අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම් හා ප‍්‍රජා පවිත‍්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
විවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අර්ධ සම්පූර්ණයි
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
2,000
අයවැය පොරොන්දු
වැවිලි කර්මාන්ත (වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය)
වගකිවයුතු ආයතනය
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සීමිත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිදරවු කර නොමැත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
1,500
අයවැය පොරොන්දු
බින්දු ජල සම්පාදනය (වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය)
වගකිවයුතු ආයතනය
1. වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය 2. සමාගම් වතු ප‍්‍රතිසංස්කරණ, තේ වතු ආශ‍්‍රිත භෝග වගා, තේ කර්මාන්තශාලා නවීකරණය හා තේ අපනයන ප‍්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය 3. පොල්, කිතුල්, තල් හා රබර් වගා ප‍්‍රවර්ධනය ආ ආශ‍්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය 4. උක්,, බඩඉරි`ගු, කජු, කම්මිරිස්, කුරුඳු, කරාබු නැටි, බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි භෝග වගා සංවර්ධනය,, ආශ‍්‍රිත කර්මාන්ත හා අපනයන ප‍්‍රවර්ධනය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සීමිත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිදරවු කර නොමැත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
2,000
අයවැය පොරොන්දු
ඛනිජ වැලි හඳුනා ගැනීම ලියාපදිංචි කිරීම
වගකිවයුතු ආයතනය
කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සංවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිදරවු කර නොමැත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
2,000
අයවැය පොරොන්දු
සාම්ප‍්‍රදායික ගම්මාන සංවර්ධනය කිරීම
වගකිවයුතු ආයතනය
වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග‍්‍රාමීය කර්මාන්ත ප‍්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
ප‍්‍රතිචාරාත්මකයි
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
සැළකිය යුතුයි
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
1,000
අයවැය පොරොන්දු
විශ්වවිද්‍යාලය යටිතල පහසුකම්
වගකිවයුතු ආයතනය
නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂන හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සීමිත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිදරවු කර නොමැත
වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන (රු. මි)
1,000
අයවැය පොරොන්දු
ජලාශ ප‍්‍රතිසංස්කරණය
වගකිවයුතු ආයතනය
වාරිකර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
ප‍්‍රතිචාරාත්මකයි
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
ඉටු කරන ලදි
ඇගයීම් ක්‍ර‍මවේදය සහ සවිස්තරාත්මක විස්තර

යෝජනා සඳහා වූ ඇගයීම් ක්‍ර‍මවේදය, ප්‍රගතිය සහ විවෘතභාවය පිළිබඳ විස්තර ලබාගැනීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න. මූලාශ්‍ර ලේඛන ලබා ගැනීම සඳහා කරුණාකර pfp@veriteresearch.org වෙත e-mail කරන්න

භාගත