අයවැය පොරොන්දු: මැති සබයෙන් ඔබ්බට

අයවැය පොරොන්දු: මැති සබයෙන් ඔබ්බට යනු වාර්ෂිකව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන අයවැය කතාවෙහි සඳහන් පොරොන්දු ඉටුකිරීමෙහිලා රජයේ කාර්ය සාධනය වාර්තා කරන publicfinance.lk යටතේ ඇති ඩෑෂ්බෝර්ඩයක් වේ
ඇගයීම් ක්‍ර‍මවේදය සහ සවිස්තරාත්මක විස්තර

යෝජනා සඳහා වූ ඇගයීම් ක්‍ර‍මවේදය, ප්‍රගතිය සහ විවෘතභාවය පිළිබඳ විස්තර ලබාගැනීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න. මූලාශ්‍ර ලේඛන ලබා ගැනීම සඳහා කරුණාකර pfp@veriteresearch.org වෙත e-mail කරන්න

Openness ranking by ministry in 2021 End Year

Rank
Ministry
Total Proposals
Score
Rank
1
Ministry
රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
2
Score
100
Rank
1
Ministry
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
Total Proposals
1
Score
100
Rank
2
Ministry
මුදල් අමාත්‍යංශය
Total Proposals
5
Score
79.53
Rank
3
Ministry
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
2
Score
75
Rank
3
Ministry
මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
1
Score
75
Rank
3
Ministry
වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
1
Score
75
Rank
4
Ministry
ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
2
Score
73.08
Rank
5
Ministry
අධිකරණ අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
1
Score
62.5
Rank
6
Ministry
තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
3
Score
50.38
Rank
7
Ministry
කම්කරු අමාත්‍යංශය
Total Proposals
4
Score
45.63
Rank
8
Ministry
තරුණ හා ක‍්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
2
Score
45
Rank
9
Ministry
කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ
Total Proposals
3
Score
37.51
Rank
10
Ministry
වනජීවී හා වන සම්සත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
2
Score
35.58
Rank
11
Ministry
වැවිලි අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
2
Score
12.5
Rank
12
Ministry
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
5
Score
5.98
Rank
13
Ministry
ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
1
Score
0
Rank
13
Ministry
මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
2
Score
0
Rank
13
Ministry
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
1
Score
0
Rank
13
Ministry
ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් ක්රියාත්මක කිරීම අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
1
Score
0