අයවැය පොරොන්දු: මැති සබයෙන් ඔබ්බට

අයවැය පොරොන්දු: මැති සබයෙන් ඔබ්බට යනු වාර්ෂිකව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන අයවැය කතාවෙහි සඳහන් පොරොන්දු ඉටුකිරීමෙහිලා රජයේ කාර්ය සාධනය වාර්තා කරන publicfinance.lk යටතේ ඇති ඩෑෂ්බෝර්ඩයක් වේ

Openness ranking by ministry in 2020 End Year

Rank
Ministry
Total Proposals
Score
Rank
1
Ministry
කම්කරු අමාත්‍යංශය
Total Proposals
1
Score
4.00
Rank
1
Ministry
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
Total Proposals
1
Score
4.00
Rank
3
Ministry
මුදල් අමාත්‍යංශය
Total Proposals
5
Score
3.00
Rank
4
Ministry
බහු කාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බලකා දෙපාර්තමේන්තුව
Total Proposals
1
Score
3.00
Rank
4
Ministry
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
1
Score
3.00
Rank
4
Ministry
ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
Total Proposals
1
Score
3.00
Rank
4
Ministry
ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය
Total Proposals
1
Score
3.00
Rank
4
Ministry
ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
1
Score
3.00
Rank
4
Ministry
සමෘද්ධි, ගෘහ ආර්ථික, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය, ස්වයං රැකියා, ව්‍යාපාර සංවර්ධන හා ඌන උපයෝජන රාජ්‍ය සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය
Total Proposals
1
Score
3.00
Rank
10
Ministry
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
2
Score
2.50
Rank
11
Ministry
වෙළඳ අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
2
Score
2.00
Rank
12
Ministry
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
3
Score
1.67
Rank
13
Ministry
ගුවන් තොටුපල හා ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා) සමාගම
Total Proposals
1
Score
1.00
Rank
13
Ministry
ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය
Total Proposals
2
Score
1.00
Rank
13
Ministry
විදුලිබල අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
1
Score
1.00
Rank
13
Ministry
ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
1
Score
1.00
Rank
13
Ministry
නාගරික සංවර්ධන අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම හා ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
1
Score
1.00
Rank
18
Ministry
ග්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
2
Score
0.50
Rank
19
Ministry
විදේශ අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
1
Score
0.00
Rank
19
Ministry
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
1
Score
0.00
Rank
19
Ministry
මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
1
Score
0.00
Rank
19
Ministry
වැවිලි අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
1
Score
0.00
Rank
19
Ministry
සංචාරක අමාත්‍යාංශය
Total Proposals
1
Score
0.00
Rank
19
Ministry
ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය
Total Proposals
1
Score
0.00
ඇගයීම් ක්‍ර‍මවේදය සහ සවිස්තරාත්මක විස්තර

යෝජනා සඳහා වූ ඇගයීම් ක්‍ර‍මවේදය, ප්‍රගතිය සහ විවෘතභාවය පිළිබඳ විස්තර ලබාගැනීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න. මූලාශ්‍ර ලේඛන ලබා ගැනීම සඳහා කරුණාකර pfp@veriteresearch.org වෙත e-mail කරන්න