வரவு செலவுத் திட்ட வாக்குறுதிகள் பாராளுமன்றத்திற்கு அப்பால்

வரவு செலவுத் திட்ட வாக்குறுதிகள்: பாராளுமன்றத்திற்கு அப்பால் என்பது அரசாங்கம் அதன் வருடாந்த வரவு செலவுத் திட்ட வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதில் உள்ள செயற்திறனை கண்காணிப்பதற்காக publicfinance.lk இல் தொழிற்படும் ஒரு டாஷ்போர்ட் ஆகும்.
அதன் தொழிற்பாடு மற்றும் விரிவான விளக்கங்கள்

ஒவ்வொரு முன்மொழிவுகளினதும் செயன்முறை, முன்னேற்றம் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை தொடர்பான விளக்கங்களைப் பெற இங்கே கிளிக் செய்யவும். மூல ஆவணங்களைப் பெற்றுக்கொள்ள தயவு செய்து pfp@veriteresearch.org ஐ அணுகவும்.

Openness ranking by ministry in 2020 End Year

Rank
Ministry
Total Proposals
Score
Rank
1
Ministry
தொழில் அமைச்சு
Total Proposals
1
Score
4.00
Rank
1
Ministry
தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபை
Total Proposals
1
Score
4.00
Rank
3
Ministry
நிதி அமைச்சு
Total Proposals
5
Score
3.40
Rank
4
Ministry
பல்நோக்கு அபிவிருத்திச் செயலணித் திணைக்களம்
Total Proposals
1
Score
3.00
Rank
4
Ministry
கல்வி அமைச்சு
Total Proposals
1
Score
3.00
Rank
4
Ministry
தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை
Total Proposals
1
Score
3.00
Rank
4
Ministry
இலங்கைச் சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி அதிகாரசபை
Total Proposals
1
Score
3.00
Rank
4
Ministry
கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சு
Total Proposals
1
Score
3.00
Rank
4
Ministry
சமுர்த்தி, வதிவிடப் பொருளாதார, நுண்நிதிய, சுயதொழில், வியாபார அபிவிருத்தி மற்றும் பயன்படுத்தப்படாத அரச வளங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சு
Total Proposals
1
Score
3.00
Rank
10
Ministry
விவசாய அமைச்சு
Total Proposals
2
Score
2.50
Rank
11
Ministry
வர்த்தக அமைச்சு
Total Proposals
2
Score
2.00
Rank
12
Ministry
நகர்ப்புற மேம்பாடு மற்றும் வீட்டுவசதி அமைச்சு
Total Proposals
3
Score
1.67
Rank
13
Ministry
வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை விமான நிலையம் மற்றும் விமான சேவைகள் நிறுவனம்
Total Proposals
1
Score
1.00
Rank
13
Ministry
அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம்
Total Proposals
2
Score
1.00
Rank
13
Ministry
மின்வலு மற்றும் மீள் புத்தாக்க சக்தி அமைச்சு
Total Proposals
1
Score
1.00
Rank
13
Ministry
போக்குவரத்து அமைச்சு
Total Proposals
1
Score
1.00
Rank
13
Ministry
நகர அபிவிருத்தி, கடலோர பாதுகாப்பு, கழிவுப்பொருள் வெளியேற்றம் மற்றும் துப்பரவு ஏற்பாட்டு நடவடிக்கைகள் இராஜாங்க அமைச்சு
Total Proposals
1
Score
1.00
Rank
18
Ministry
கிராமிய வீடமைப்பு நிர்மாணத்துறை மற்றும் கட்டிடப் பொருட்கள் தொழில் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சு
Total Proposals
2
Score
0.50
Rank
191
Ministry
வெளிவிவகார அமைச்சு
Total Proposals
1
Score
0.00
Rank
19
Ministry
சுகாதார அமைச்சு
Total Proposals
1
Score
0.00
Rank
19
Ministry
நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு
Total Proposals
1
Score
0.00
Rank
19
Ministry
பெருந்தோட்டத்துறை அமைச்சு
Total Proposals
1
Score
0.00
Rank
19
Ministry
சுற்றுலாத்துறை அமைச்சு
Total Proposals
1
Score
0.00
Rank
19
Ministry
இலங்கை போக்குவரத்து சபை
Total Proposals
1
Score
0.00