අයවැය පොරොන්දු: මැති සබයෙන් ඔබ්බට

අයවැය පොරොන්දු: මැති සබයෙන් ඔබ්බට යනු වාර්ෂිකව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන අයවැය කතාවෙහි සඳහන් පොරොන්දු ඉටුකිරීමෙහිලා රජයේ කාර්ය සාධනය වාර්තා කරන publicfinance.lk යටතේ ඇති ඩෑෂ්බෝර්ඩයක් වේ

විවෘතභාවය ඇගයීම

රජය පවසන්නේ ක්‍රියාවට නංවන දෙය ද?
  •  විවෘත
  •  සාධනීය
  •   උදාසීන
  •  සීමිත
  •  ආවෘත

ප්‍ර‍ගතිය මැනීම

රජය ක්‍රියාවට නංවන්නේ පවසන දෙය ද?
  •  සම්පූර්ණව ක්‍රියාත්මක කර ඇත
  •  අර්ධ වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කර ඇත
  •  ක්‍රියාත්මක කර නැත
  •  හෙළිකර නැත

යෝජනා ලැයිස්තුව

අයවැය පොරොන්දු
වගකිවයුතු ආයතනය
විවෘතභාවය ඇගයීම
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අයවැය පොරොන්දු
මුදල් (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත
වගකිවයුතු ආයතනය
මුදල් අමාත්‍යංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
විවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
සම්පූර්ණව ක්‍රියාත්මක කර ඇත
අයවැය පොරොන්දු
2020 ජුනි මස 12 වන දිනට යෙදෙන ලෝක ළමා ශ්‍රම විරෝධී දිනයට සමගාමීව සේවකයින් සේවයේ යෙදවිය හැකි අවම වයස අවුරුදු 16 වන පරිදි අදාළ කම්කරු නීති සංශෝධනය කිරීම
වගකිවයුතු ආයතනය
කම්කරු අමාත්‍යංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
විවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අර්ධ වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කර ඇත
අයවැය පොරොන්දු
කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහන යටතේ ප්‍රතිලාභීන් සඳහා ලබා දෙන ණය පහසුකම්හි උපරිම ණය සීමාව වැඩි කිරීම සහ කෘෂි අගයදාම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ප්‍රවර්ධකයන් වෙත ගැලපුම් ණය හා ගැලපුම් ප්‍රදාන ලබා දීම
වගකිවයුතු ආයතනය
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
සීමිත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අර්ධ වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කර ඇත
අයවැය පොරොන්දු
ලොකු ළූණු සඳහා වන රජයේ අවම සහතික මිල ඉහළ නැංවීම මගින් ලොකු ළූණු ගොවියන්ගේ ආදායම ඉහළ නැංවීම
වගකිවයුතු ආයතනය
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
විවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
අර්ධ වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කර ඇත
අයවැය පොරොන්දු
මැඩ්රිඩ් ගිවිසුම යටතේ වෙළඳ හා සේවා ලකුණු ජාත්‍යන්තරව ලියාපදිංචි කිරීම ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි වනු පිණිස මැඩ්රිඩ් සන්ධාන පත්‍රයට ප්‍රවේශ වීම හා එයට අනුකූල වන පරිදි 2003 අංක 36 දරන බුද්ධිමය දේපළ පනතට සංශෝධන සිදු කිරීම
වගකිවයුතු ආයතනය
වෙළඳ අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
විවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
ක්‍රියාත්මක කර නැත
අයවැය පොරොන්දු
දේශීය අදායම් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත
වගකිවයුතු ආයතනය
මුදල් අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
විවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
සම්පූර්ණව ක්‍රියාත්මක ක ර ඇත
අයවැය පොරොන්දු
යෝජිත ත්‍රස්තවාදය මැඩපැවැත්වීම පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත ඉල්ලා අස්කර ගැනීම
වගකිවයුතු ආයතනය
විදේශ අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
ආවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිකර නැත
අයවැය පොරොන්දු
වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ වේතන යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම
වගකිවයුතු ආයතනය
වැවිලි අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
ආවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
හෙළිකර නැත
අයවැය පොරොන්දු
කොළඹ වරාය නගරයේ චෙක් පෝට් සිටි කළම්බු (පුද්ගලික) සමාගම මඟින් යෝජිත ආයෝජනයට ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති තත්ත්වය ලබා දීම සහ දිරි දීමනා ලබා දීම
වගකිවයුතු ආයතනය
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
විවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
සම්පූර්ණව ක්‍රියාත්මක කර ඇත
අයවැය පොරොන්දු
සුරාබදු ආඥාපනත (52 වන අධිකාරය) යටතේ අති විශෙෂ ගැසට් නිවේදන පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම
වගකිවයුතු ආයතනය
මුදල් අමාත්‍යාංශය
විවෘතභාවය ඇගයීම
විවෘත
ප්‍ර‍ගතිය මැනීම
සම්පූර්ණව ක්‍රියාත්මක කර ඇත
ඇගයීම් ක්‍ර‍මවේදය සහ සවිස්තරාත්මක විස්තර

යෝජනා සඳහා වූ ඇගයීම් ක්‍ර‍මවේදය, ප්‍රගතිය සහ විවෘතභාවය පිළිබඳ විස්තර ලබාගැනීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න. මූලාශ්‍ර ලේඛන ලබා ගැනීම සඳහා කරුණාකර pfp@veriteresearch.org වෙත e-mail කරන්න